Đề kiểm tra 15 phút – Chương 10 – Sinh học 8


Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Trong số các tuyến của cơ thể người tuyến nào là tuyến pha? Tại sao lại gọi chúng là tuyến pha? Tuyến nội tiết giống và khác tuyến ngoại tiết như thế nào?Câu 2.(5 điểm)Chọn phương...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Tại sao nói bệnh bướu cổ liên quan đến iốt?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Tuyến yên có vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết vìA. Có vai...
Đề bàiCâu 1.(6 điểm) Tuyến tuỵ có vai trò như thế nào đối với cơ thể?Câu 2.(4 điểm)Chọn phương ấn trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Tuyến trên thận gồm những phần nào?A. Phần trên và phần dướiC. Phần vỏ...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Tuyến sinh dục ở người gồm những cơ quan nào và có chức năng gì? Tinh hoàn ở người có chức năng gì?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Tác dụng của...
Đề bàiCâu 1.(4 điểm) Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết diễn ra như thế nào?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Hoocmôn từ tuyến yên chi phối sự hoạt động của những...