Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 + 3 – Vật lý 11


Đề bàiCâu 1: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong \(0,5\,\Omega \) nối với mạch ngoài là một điện trở \(2,5\,\Omega \). Cường độ dòng điện trong toàn mạch là:A. 3 A.     ...