Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 6


Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C, M sao cho OA = 4cm, OB = 6cm, OC = 8cm, OM = 5cm. Hãy kết hợp một phương án ở cột 1 với một...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Cho hình 1, hãy kể tên: a) Các tia đối nhau.b) Các tia trùng nhau.c) Các tia không có điểm chung.d) Các tia có chung hai điểm A và B.Câu 2. (5 điểm) Trên đường thẳng...
Đề bàiCâu 1. (6,5 điểm) Cho hình vẽ 1, trả lời các câu hỏi sau và ghi lại bằng kí hiệu:a) Điểm D thuộc những đường thẳng nào? Các đường thẳngđó còn đi qua những điểm nào?b) Những đường thẳng...
Đề bàiCho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.a) (3 điểm) Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và B.b) (2 điểm) Tính độ dài đoạn CB.c) (5...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Điền vào chố “…” để được mệnh đề đúng:a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm ……………………………b) ba điểm không thẳng hàng là ba điểm …………………c) Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là ……………d)...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Chứng tỏ rằng \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = \dfrac{{\widehat {xOy}} }{ 2}\) thì Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}.\)Câu 2. (6 điểm) Trên đường thẳng a lấy các điểm M, N, P,...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Cho hai góc kề bù \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}.\)a) Biết \(\widehat {AOB} = {60^o}.\) Tính \(\widehat {BOC}.\)b) Biết \(\widehat {AOB} - \widehat {BOC} = {36^o}.\) Tính \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}.\)Câu 2. (6 điểm)...
Đề bàiCâu 1. (6 điểm) Cho tia OA. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC, OD sao cho \(\widehat {AOB} = {35^o},\widehat {AOC} = {75^o},\widehat {AOD} = {125^o}.\)a) Tính số đo...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng:a)Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là ………………………………Điểm A là ……………………Hai tia Ax, Ay là ……………………………………….b) Góc CDE có đỉnh là …………………, có hai cạnh...
Đề bàiCâu 1. Số đo của góc bẹt làA.90o ; B. 180o ;C.80o; D.100o.Câu 2. Hai góc có tổng số đo bằng 90o là hai gócA.Kề nhau ; B. bù nhau ; C.kề bù ; D. phụ nhauCâu 3. Cho...