Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12


Đề bàiCâu 1. Nhận xét nào sau đây sai?A. Các chất đường, chất bột, chất xơ có trong cơ thể sinh vật có công thức dạng \({C_n}{\left( {{H_2}O} \right)_m}\)B. Phân tử gluxit đều chứa nhiều nhóm –OH và thường có...
Đề bàiCâu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Saccarozơ thuộc loại polisaccatit.B. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân.C. Trong thành phần cấu tạo của saccarozơ, tinh bột, mantozơ đều có đơn vị glucozơ.D. Tinh bột có cấu trúc...
Đề bàiCâu 1. Tên gọi của \(C{H_2} = CH - COOC{H_3}\) làA. metyl acrylic.         B. vinyl axetat.C. metyl vinylat.                   D. metyl acrylat.Câu 2. Chất nào sau đây tan kém...