Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Cho các hiện tượng sau đây:1. Khí metan cháy sinh ra khí cacbonic và nước.2. Cho nước vào tủ lạnh được nước đá.3. Quá trình tôi vôi là cho nước vào vôi sống...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Cho các câu sau:1) Quá trình cho vôi sống (CaO) vào nước là sự chuyển đổi vật lí.2) Khi đốt nến (parafin) nóng chảy thành parafin lỏng, rồi chuyên thành hơi. Hơi parafin...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Cho sơ đồ phản ứng hoá học:Al + Fe2O3 → A12O3 + Fea)   Tỉ lệ số nguyên tử Al, và nguyên tử Fe làA. 2: 1                           B. 1: 3.                 C. 1: 2.                 D....