Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 9


Đề bàiCâu 1 (4 điểm): Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi điều kiện phản ứng):FeO \(\to\) Fe \(\to\) FeCl2 \(\to\) Fe(OH)2 \(\to\) FeSO4Câu 2 (3 điểm): Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng CO thành Fe và CO2.Tính...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học khi cho lần lượt Fe, Cu vào dung dịch AgNO3.Câu 2 (4 điểm): Cho 8 gam hỗn hợp Mg, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học (ghi điều kiện phản ứng) khi:a) Nhôm tác dụng với dung dịch HCl.b) Sắt tác dụng với khí clo.c) Đồng tác dụng với khí oxi.Câu 2 (4 điểm): Nhúng...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học (ghi điều kiện phản ứng) xảy ra trong mỗi trường hợp sau:a) Kẽm tác dụng với lưu huỳnh.b) Canxi tác dụng với brom.c) Đồng tác dụng với H2SO4 đặc,...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là:A.Ag                                                   B.CuC.Al                                                    D.FeCâu 2 (1 điểm): Nhận xét nào sau đây sai?A.Ở nhiệt độ cao kim loại phản ứng với nhiều phi kim tạo tahnhf muối.B.Kim loại...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng với lưu huỳnh cho:A.FeS2                        B.FeSC.Fe2S2                       D.FeS hoặc...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Axit H2SO4 loãng không tác dụng với kim loại nào sau đây?A.Fe                                                    B.CuC.Al                                                    D.MgCâu 2 (1 điểm): Aaxit H2SO4 đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây?A.Cu                                                   B.FeC.Ca           ...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Các phản ứng chính xảy ra trong lò cao để sản xuất gang:\(\eqalign{  & C + {O_2} \to C{O_2}({t^0})(1)  \cr  & C{O_2} + C \to 2CO({t^0})(2)  \cr  & C + {O_2} \to 2CO({t^0})(3)  \cr  &...