Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Vật lý 12


Đề bài(mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Chọn phát biểu đúngTốc độ truyền sóng cơ trong một môi trườngA.phụ thuộc vào bản chất của môi trường và tần số của sóng.B.phụ thuộc vào mật độ vật chất của môi trường và...
Đề bàiCâu 1: (5 điểm) Một sóng có chu kì T = 4s lan truyền trên mặt chất lỏng. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng, dao động ngược pha nhau là 2,5m....