Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 6


Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Cho A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3; B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6.a) Chứng tỏ rằng: Mọi phần tử của tập hợp B...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) khi thực hiện phép tính \((12 +27): 3\), cách thực hiện nào sau đây là đúng?\(A.\;12 + 27 = 39; 39: 3 = 13\). Kết quả là 13;\(B.\;12: 3 = 4; 4 + 27 =...
Đề bàiCâu 1. (6 điểm) Thực hiện các phép tính sau:a) \(\left[ {400 - \left( {40:{2^3} + {{3.5}^3}} \right)} \right]:5\)             b) \({{{{22}^2} - {{11}^2}} \over {11}}\)Câu 2. (4 điểm) Cho \(n = \overline {ab}  +...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Nếu \(x\;  \vdots\;  4\) và \(y \;\vdots\; 6\) thì \(x+y\) chia hết choA. 4 ;      B. 6 ;         C. 10 ;        D. 2 ;Câu 2. (8 điểm)...
Đề bàiCâu 1. (6 điểm) Hãy thay dấu * bằng một chữ số, biết rằng số sau đây chia hết cho 3 và 5.a) \(\overline {12*} \) ;                b) \(\overline {34*} \).Câu 2. (4 điểm) Tìm số nhỏ nhất có...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5?A. 235 ;            B. 340 ;C. 375 ;            D. 460.Câu 2. (5...
Đề bàiCâu 1. (6 điểm) Tìm x biết rằng \(2448: \left[ {119 - \left( {x - 6} \right)} \right] = 24.\)Câu 2. (4 điểm) Chứng minh rằng \(\left[ {a,b} \right] = {{a,b} \over {\left( {a,b} \right)}}.\)Lời giải chi tiếtCâu 1.\(2448:\left[...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Cho tập hợp \(A = \left\{ {1, - 2,3, - 4,5, - 6} \right\}.\)a) Hãy tìm tập hợp B các số đối  của các số trong tập hợp A.b) Hãy tìm tập hợp C các...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Tìm các số nguyên x và y, biết rằng\(\left( {x - 1} \right).\left( {y + 3} \right) = 5.\)Câu 2. (6 điểm) Hãy điền số đối của mỗi số vào bảng sau:\(a + 1\)\(ab -...
Đề bàiCâu 1. (6 điểm) Điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng sau\(a\) \( - 15\) 8\(b\)3   \(a + b\)-7 6\( - 8\)\(a - b\) \( - 20\)6 Câu 2. (4 điểm) Tìm điều kiện của các số nguyên a và b...
Đề bàiCâu 1. (6 điểm) Tìm các giá trị nguyên x, biết:a) \(\left| {x + 2} \right| =  - x\) ;                                  b) \(x + 3 = \left| x \right| - 5.\)Câu 2. (6 điểm) Có bao nhiêu số nguyên z thỏa...
Đề bàiCâu 1. (6 điểm) Tìm các giá trị x nguyên biết:a) \(\left| x \right| + x = 6\) ;           b) \(\left| {x - 4} \right| = x - 3\) ;             c) \(\left| x \right| + \left| {x + 1}...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Tìm các số nguyên n sao cho:a) \(3n - 1\) chia hết cho n ;  b) \(2n + 1\) chia hết cho \(n – 2.\)Câu 2. (6 điểm) Tìm các số nguyên x, y sao cho:a)...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Hãy rút gọn các phân số sau đây:a)\({{111} \over {333}},\) \({{1717} \over {2929}},\) \({{3344} \over {1212}}\) ;                    b) \({{20082008} \over {20092009}}.\)Câu 2. (6 điểm) Tìm các số nguyên x và y biết rằng:a) \({2 \over...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Thực hiện các phép tính sau đây:a)\( - {1 \over 2} + {2 \over 3} - {3 \over 4} + {4 \over 5}\) ;                       b)  \({1 \over 2} + {2 \over 9} - {3 \over...
Đề bàiCâu 1.(2 điểm) Rút gọn phân số \({{36} \over {60}}\) đến phân số tối giản thì được phân số nào sau đây?A.\({6 \over {10}}\) ;                           B. \({3...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Thực hiện phép tính sau:\({7 \over 9}.\left( {1{1 \over 6} - 1 :1{1 \over {19}} - {1 \over {15}}} \right) + 4{2 \over 5}:24.\)Câu 2. (6 điểm) Hãy điền vào các ô trống của hình vuông...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Hãy điền vào ô trống số hợp lí:a\( - {1 \over 5}\)\({3 \over 4}\)\({3 \over 4}\) b \( - {5 \over 8}\) \( - {3 \over 4}\)\(a + b\)\({2 \over {15}}\) \({5 \over 8}\)\({5 \over 8}\)Câu 2. (8 điểm)Một...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Tínha) \(A={{{7 \over {10}} + {3 \over 5}} \over {{7 \over {10}} + {1 \over 2}}}\);b) \(B={{6 - {1 \over {{1 \over 2} - {1 \over 3}}}} \over {6 + {1 \over {{1 \over 2}...
Đề bàiCâu 1. (4 điểm) Hãy điền số hợp lí vào ô trống:a\({1 \over 3}\) \({1 \over 3}\) \({3 \over 4}\)b\({3 \over 4}\)\({1 \over 3}\) \({2 \over 3}\) \({a \over {b + 1}}\) \({1 \over 3}\)\({3 \over 4}\)\({3 \over 4}\)\({2 \over 3}\)Câu 2. (6 điểm)...