Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 12


Đề bàiCâu 1. Một amin no, mạch hở có công thức phân tử \({C_4}{H_{13}}{N_x}\) Giá trị của x làA. 1.    B. 2.C. 3.     D. 4.Câu 2. Nicotin là một chất có trong thuốc lá có công thức cấu tạo...
Đề bàiCâu 1. Chất nào sau đây không thuộc loại amino axit?\(\eqalign{& A.{H_2}NC{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_2}COOH.  \cr& B.C{H_3} - CH - CO{O^ - }  \cr& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;|  \cr& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;NH_3^ +   \cr& C.{H_2}NC{H_2}COOH.  \cr& D.{H_2}NC{H_2}CONHC{H_2}COOH. \cr} \)Câu 2. Tên gọi nào sau đây không đúng...
Đề bàiCâu 1.  Chất nào sau đây không có bản chất là protein?A. Huyết sắc tố Hemoglobin có chứa trong hồng cầu động vật.B. Keratin trong tóc, móng, sừng.C. Enzim “Lipase” phân giải lipit.D. ADN, ARN chứa thông tin di...