Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Câu nào đúng trong các câu sau đây?A. Công thức hoá học đúng của nước biển là NaCl.B. 2 gam nguyên tử hiđro có số nguyên tử ít hơn số nguyên tử trong...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm)Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng, bằng cách thực hiện những tính toán theo mỗi cột. CO2Fe2O3NaOHZnC2H6O khírắnrắnrắnlỏngm2,2 gam16 gam   n  0,2 mol 0,5 molS   9.1023 Câu 2. (5 điểm)Tính thể tích của hỗn hợp khí...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm)Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng, bằng cách thực hiện những tính toán theo mỗi cột. SO2Fe2O3NaOHAlC2H6O khírắnrắnrắnlỏngm3,2 gam1,6 gam   n  0,5 mol 0,2 molS   9.1023 Câu 2. (5 điểm)Tính thể tích của hỗn hợp khí...
Đề bàiPhần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)Câu 1. Mol làA. N (6.1023) nguyên tử hay phân tử.B. lượng nguyên tố gồm N (6.1023) nguyên tử.C. lượng chất chứa N (6.1023) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.D. lượng...
Đề bàiPhần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)Câu 1. Kết luận nào cho dưới đây đúng?A. Số nguyên tử sắt trong 2,8 gam sắt nhiều hơn số nguyên tử magie trong 1,2 gam magie.B. Dung dịch muối ăn là một...
Đề bàiPhần trắc nghiệm khách quan (6 điểm)Câu 1. Trường hợp nào sau đây khí chiếm thể tích lớn nhất (đktc)?A. 2,2 gam CO2.B. 4,8 gam CH4.C. 2,8 gam N2 D. 2 gam H2.Câu 2. So sánh nào sau đây về...