Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 9


Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Mô tả sự đổi màu của đồng khi oxi tác dụng với đồng.Viết phương trình hóa học.Câu 2 (4 điểm): Một phi kim X2 khi tác dụng với kim loại M (hóa trị III) theo...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học cho clo tác dụng với nước và với dung dịch kiềm, ở nhiệt độ thường.Câu 2 (3 điểm): Cho dung dịch chứa 0,4 mol HCl tác dụng với MnO2...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học điều chế clo từ MnO2, HCl, NaCl.Câu 2 (3 điểm): Tính thể tích khí CO (đktc) cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,12 mol CuO...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 2 khí Cl2 và SO2 được chứa trong 2 bình riêng biệt.Câu 2 (3 điểm): Một hợp chất có thành phần theo khối lượng: SiO2 75%, CaO...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Các nguyên tố phi kim có các tính chất sau:(1)Tác dụng với kim loại cho muối.(2)Tác dụng với hidro tạo thành hợp chất khí.(3)Không tác dụng với phi kim khác.Tính chất nào sai?A.(1)                                        B.(2)C.(1) và...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?\(\eqalign{  & A.3C{l_2} + 2Fe\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2FeC{l_3}  \cr  & B.C{l_2} + Cu\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuC{l_2}  \cr  & C.2C{l_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2C{l_2}O ...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Chất nào sau đây không phải là dạng thù hình của nhau?A.Oxi và ozon.B.Kim cương và than chì.C.Than chì và cacbon vô định hình.D.Nhôm và oxit nhôm.Câu 2 (1 điểm): Than hoạt tính là một...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm):Công thức phân tửCa(HCO3)2NaHCO3NaClOKMnO4Gọi tênCanxi cacbonatNatri hidrocacbonatNatri hipocloratKali pemanganat (1)(2)(3)(4)Các chất gọi tên đúng là:A.(1), (2), (3).B.(1), (2), (4).C.(1), (3), (4).D.(2), (4).Câu 2 (1 điểm): Cho sơ đồ:\(C{O_2}( + {\rm{dd}}NaOH(1)) \to NaHC{O_3}( + {H_2}C{O_3}(2)) \)\(\,\to N{a_2}C{O_3}( +...