Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Vật lý 12


Đề bài(mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Một dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều:A.50 lần                      B.150 lầnC.100 lần                     D.200 lầnCâu 2: Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn...
Đề bàiMột đoạn mạch RLC, trong đó \(R = 75\Omega,C = \dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }F,\)  cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \dfrac{2}{\pi }H.\)  Điện áp ở hai đầu đoạn mạch: \(u = 50\sqrt 2 cos100\pi t\,(V).\)a) (5...