Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 12


Đề bàiCâu 1. Cho các polime \({\left( {C{H_2} - CHCl} \right)_n};\)\(\,{\left( {NH - {{\left[ {C{H_2}} \right]}_6} - CO} \right)_m}\) Nhận xét nào sau đây đúng?A. Hệ số n, m trong công thức phân tử các polime trên gọi là hệ...
Đề bàiCâu 1. Trường hợp nào sau đây phù hợp giữa vật liệu và tính chất vật lí?A. Chất dẻo – Dài, mảnh, bền dưới tác dụng của lực kéo.B. Cao su – Biến đổi hình dạng theo tác động...
Đề bàiCâu 1. Phát biểu nào sau đây sai về metylamin?A. Metylamin là amin béo bậc một.B. Metylamin tan tốt trong nước.C. Metylamin là chất không độc.D. Metylamin nhiệt độ sôi cao hơn butan.Câu 2. Dùng thuốc thử nào sau...