Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Thể tích không khí (oxi chiếm khoảng 20%) cần và thể tích CO2 sinh ra khi đốt cháy 10 lít khí CH4 làA. 10 lít không khí và 10 lít CO2.B. 100 lít...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu l. Cho các chất sau: KMnO4, KClO3, KNO3, CaCO3. Chất giàu oxi nhất làA. CaCO3                                    B. KMnO4.C....
Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Sô mol nguyên tử Fe, S, O có trong 38 gam FeSO4 lần lượt làA. 0,25; 0,75; 1.                                         B. 0,25 ; 0,5 ; 0,5.C. 0,25; 0,25; 1.                                         D. 0,2 ; 0,2 ; 0,4.Câu...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. 17,92 lít hỗn hợp khí X gồm khí hiđro và C2H2 (đktc) có tỉ khối so với khí nitơ là 0,5. Trong X, khí hiđro chiếm tỉ lệ % về thể tích làA....
Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Thổi một luồng không khí khô đi qua ống đựng bột đồng dư, nung nóng ống, khí thu được sau phản ứng làA. CO2.                         B. N2.                 C. O2.             ...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (7 điểm)Câu 1. Thể tích khí oxi, thể tích không khí (đktc) để đốt cháy 3,1 gam phốt pho lần lượt làA. 1,12 và 5,6 lít.   B. 2,8 lít và 14 lítC. 2,24 lít và 11,2...