Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 9


Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm của các nguyên tố hóa học.Câu 2 (3 điểm): Đốt cháy 4,6 gam chất hữu cơ Y thu được...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học để sản xuất thủy tinh.Câu 2 (3 điểm): Một chất hữu cơ Z có công thức cấu tạo là: Chất Z có tính chất hóa học gần giống CH4.a)Dựa vào...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết các công thức cấu tạo thu gọn của C4H10 và C4H8 (mạch hở).Câu 2 (3 điểm): Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ (C, H, O) bằng O2 tồi cho toàn bộ sản...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm): Hợp chất hữu cơ là gì? Có mấy loại chính?Câu 2 (3 điểm): Bằng phương pháp hãy tách:a)CH4 ra khỏi hỗn hợp với C2H2.b)C2H4 ra khỏi hỗn hợp với CO2.Câu 3 (4 điểm): Đốt cháy...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Chất nào trong các chất sau đây: than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo thuộc loại chất hữu cơ?A.CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo.B.Than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy.C.Than chì, CH4, C2H6O, giấy.D.CH4, C2H6O, giấy, gạo.Câu...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Những chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ: CH3Cl, C6H5Br, NaHCO3, C2H4O2, CH2O, CO2, NaCN?A.CO2, CH2O, C2H4O2.B. CH3Cl, C6H5Br, NaHCO3.C. CH3Cl, C6H5Br, C2H4O2, CH2O.D.NaCN, NaHCO3, C2H4O2.Câu 2 (1 điểm): Khẳng định nào sau...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Trong các chất sau:\(C{H_3}OH(1),NaHC{O_3}(2),KCN(3),C{H_3}COOH(4),\)\(\,{C_6}{H_6}(5),Ca{C_2}(6).\)Các chất hữu cơ là:A.(3), (4), (5), (6).B.(1), (2), (5), (6).C.(1), (2), (3), (4).D.(1), (4), (5).Câu 2 (1 điểm): Trong  C2H4 cứ có 6 gam C thì khối lượng H sẽ là:A.2,2...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Để phân biệt khí SO2 và khí C2H4, có thể dùngA.dung dịch Ca(OH)2B.dung dịch NaClC.quỳ tím khô.D.dung dịch H2SO4.Câu 2 (1 điểm): Trong phản ứng cộng hidro vào etilen, có Ni làm xúc tácA.sau phản...