Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Vật lý 12


Đề bài(mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Tụ điện của một mạch dao động LC là một tụ điện phẳng. Khi khoảng cách giữa hai bản của tụ giảm đi một nửa thì chu kì dao động riêng của mạchA.tăng 2...
Đề bàiMột mạch dao động lí tưởng, gồm tụ điện có điện dung \(C = 4\mu F\)  và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 0,,9mH. Biết lúc ban đầu (t = 0), điện tích trên tụ có...