Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Dãy chất nào cho dưới đây có phản ứng với khí hiđro?A. CuO, Cl2, Fe3O4, S.   B. Na2O, S, C, CuO.C. A12O3, FeO, O2, Cl2.     D. CaO, CuO, O2, S.Câu 2. Để...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Khi đốt một chất ngoài không khí sau đó đưa vào bình đựng khí oxi, chất đó cháy sáng mạnh hơn và tỏa nhiệt nhiều hơn là doA. Lượng oxi trong bình ít...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Cho bột sắt vào dung dịch có 0,2 mol H2SO4, khi bột sắt tan hết thu được 1,68 lít khí hiđro (đktc).a) Khối lượng bột sắt đã phản ứng làA. 2,1 gam.                       ...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (8 điểm)Câu 1. Người ta dựa vào tính chất nào sau đây của hiđro để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không?A. Dễ kết hợp với khí oxi.                           B. Dễ trộn lẫn với không khí.C....