Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 9


Đề bàiCâu 1: (3 điểm) Viết các phương trình hóa học mỗi trường hợp sau:a)Rượu etylic tác dụng với natri.b)Đốt cháy rượu etylic trong không khíc)Etilen tác dụng với nước có H2SO4.Câu 2: (3 điểm)a)Khi nung sôi dung dịch rượu...
Đề bàiCâu 1: (4 điểm) Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.Câu 2: (3 điểm) Tính khối lượng CH3COOC2H5 sinh ra khi trộn 0,3 mol CH3COOH với 0,2 mol C2H5OH khi hiệu suất phản...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic.Câu 2 (3 điểm): Tính khối lượng CH3COOH điều chế được từ 3 lít rượu etylic 60 (cho hiệu...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom, hidro (ghi điều kiện phản ứng).Câu 2 (3 điểm): Tính thể tích khí CO2 thoát ra (đktc) khi đem...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Cho 2 công thức cấu tạo: (1) CH3 – CH2 – O – H, (2) CH3 – O – CH3.Điểm khác nhau giữa hai công thức (1) và (2) làA.thành phần nguyên tố.B.số lượng nguyên...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Tính axit của axit axetic (CH3 – COOH) được xác định bởiA.nhóm – OH            B.Nhóm C.nhóm CH3 –D.nhóm Câu 2 (1 điểm): Số công thức cấu tạo mạch hở (không viết các công thức cấu tạo trong đó...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Trong sơ đồ sau: C2H4 (1) \(\to\) C2H5OH (2) \(\to\) CH3COOHCác vị trí (1), (2) lần lượt là:A.dung dịch axit, O2 có men giấmB.dung dịch kiềm, O2 có men giấm.C.O2 trong axit, O2 có men...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Rượu etylic phản ứng được với natri trong phân tử có:A.mặt nguyên tố oxiB.các liên kết kém bềnC.có nhóm – OHD.liên kết – C – O – C –Câu 2 (2 điểm): Cho các khái...