Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Vật lý 11


Đề bàiCâu 1: Chọn phát biểu đúng.A. Từ thông là một đại lượng luôn luôn dương.B. Từ thông qua một mạch kín luôn bằng không.C. Từ thông là một đại lượng có hướng.D. Từ thông qua mạch kín tỉ lệ...