Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau để được câu hoàn chỉnh:a) ....................................... là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.b)......................................... là hỗn hợp......................................
Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Để có 200 gam dung dịch NaCl 10% cần:A. 20 gam NaCl và 180 gam nước.B. 10 gam NaCl và 190 gam nước.C. 20 gam NaCl và 100 gam nướcD. 180 gam NaCl...
Đề bàiCâu 1. Nước tác dụng với dãy chất nào cho sau đây?A. Fe, K, K2O, SO2.                                     B. K, Ba, P2O5, CaO.C. Mg, MgO, Ca, CaO.                                 D. FeO, P2O5, CaO, Na.Câu 2. Dãy các chất đều gồm các bazơ làA....
Đề bàiCâu 1. Nước tác dụng với dãy chất nào cho dưới đây?A. Fe, K, K2O, SO2.                                  B. SiO2, Ba, P2O5, CaO.C. SO2, BaO, Ca, CaO.                             D. FeQ, P2O5, CaO, Na.Câu 2. Dãy các chất đều gồm các muối làA....