Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Vật lý 11


Đề bàiCâu 1: Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 nhỏ hơn thì góc giới hạn \(\tau \) mà ở đó bắt đầu xảy ra hiện tượng phản xạ...