Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Vật lý 12


Đề bài(Mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Trong thí nghiệm của Héc-xơ về hiện tượng quang điện, nếu chắn ánh sáng hồ quang bằng một tấm thủy tinh dày trước khi ánh sáng này tới bề mặt kim loại thì thấy...
Đề bàiMột chùm bức xạ có bước sóng \(0,42\mu m\)  được chiếu vào catot của tế bào quang điện cho dòng điện bão hòa có cường độ 1,6mA. Khi UAK = 2,4V.a) (5 điểm) Tính công thoát electron của kim loại...