Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Hóa học 12


Đề bàiCâu 1. Cấu hình electron của ion \(F{e^{2 + }}\) là \(\left[ {Ar} \right]3{d^6}.\) Trong bảng tuần hoàn Fe nằm ởA. ô số 24B. chu kỳ 3.C. nhóm VIII B.D. chu kỳ 4, nhóm VI B.Câu 2. Tính chất...
Đề bàiCâu 1.Dãy gồm những hợp chất nào sau đây của sắt có tính khử và tính oxi hóa (chỉ xét nguyên tô Fe)?\(\begin{array}{l}A.\,FeO.\\C.\,F{e_2}{O_3},FeC{l_2}.\end{array}\)                                              \(\begin{array}{l}B.\,FeC{l_3},Fe{(OH)_3}.\\D.\,FeS{O_4},F{e_2}{(S{O_4})_3}\end{array}\)Câu 2. Nguyên tố Fe không thay đổi số oxi hóa khi cho \(F{e_3}{O_4}\) phản ứng...
Đề bàiCâu 1. Vật liệu nào sau đây không phải hợp kim của sắt?A. Gang sắt.B. Inox.C. Đuy ra.D. Thép mềm.Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Nguyên tắc của quá trình luyện gang là khử oxit sắt thành...
Đề bàiCâu 1. Cấu hình electron của \({}_{24}Cr\) là\(\begin{array}{l}A.\,\left[ {Ar} \right]3{d^5}4{s^1}.\\B.\,\left[ {Ar} \right]3{d^4}4{s^2}.\\C.\,\left[ {Ar} \right]3{d^6}.\\D.\,\left[ {Ar} \right]4{s^2}3{d^4}.\end{array}\)Câu 2. Nhận xét nào sau đây đúng?A. Crom là kim loại có màu vàng da cam đẹp, dùng làm đồ trang sức.B. Crom...
Đề bàiCâu 1. Cấu hình electron của ion đồng trong hợp chất màu đỏ gạch \(C{u_2}O\) là\(\begin{array}{l}A.\,\left[ {Ar} \right]3{d^{10}}4{s^1}.\\B.\,\left[ {Ar} \right]3{d^9}4{s^1}.\,\\C.\,\left[ {Ar} \right]3{d^9}.\\D.\,\left[ {Ar} \right]3{d^{10}}.\,\,\end{array}\)Câu 2. Trường hợp nào sau đây không thu được oxit của đồng?A. Đun nóng \(Cu{(OH)_2}\)...
Đề bàiCâu 1. Phản ứng nào sau đây đúng?\(\begin{array}{l}A.\,Zn + {O_2} \to Zn{O_2}\\B.\,Pb + {O_2} \to Pb{O_2}\\C.\,Sn + {O_2} \to Sn{O_2}\\D.\,Ni + {O_2} \to Ni{O_2}\end{array}\)Câu 2. Kim loại kẽm dùng để khử bạc từ phức \(Na\left[ {Ag{{(CN)}_2}} \right].\) Muốn loại...
Đề bàiCâu 1.Dung dịch nào sau đây không hòa tan được đồng kim loại Cu?A. Dung dịch \(FeC{l_3}.\)B. Dung dịch HCl.C. Dung dịch hỗn hợp \(NaN{O_3}\) và HCl.D. Dung dịch axit \(HN{O_3}.\)Câu 2. Cho luồng khí CO dư đi qua...