Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Vật lý 11


Đề bàiCâu 1: Vật sáng AB cho ảnh A’B’ qua thấu kính phân kì. Nếu giữ thấu kính cố định và dịch vật ra xa thấu kính. Trong quá trình dịch vật thìA. độ lớn ảnh A’B’ tăng và khoảng...