Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Vật lý 12


Đề bài(Mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Chọn phát biểu đúngTrong hạt nhânA.có notron, electron và proton.B.notron và proton.C.có notron và electron.D.chỉ có notron.Câu 2: Một hạt nhân càng bền vững khiA.trong hạt nhân có số proton nhiều hơn số notron.B.số...
Đề bàiCâu 1: (5 điểm) Trong hai hạt nhân \({}_3^6Li;{}_{13}^{27}Al,\)  hạt nhân nào bền vững hơn? Biết khối lượng hạt nhân \({}_3^6Li\)  là 6,0151u và khối lượng hạt nhân \({}_{13}^{27}Al\)   là 26,98146u.Câu 2: (5 điểm) Sau 1 năm, lượng hạt...
Đề bàiBan đầu có 10,5 gam poloni \(({}_{84}^{210}Po),\)  phóng xạ ra hạt nhân con là chì \(({}_{82}^{206}Pb).\)  Biết chu kì bán rã của \({}_{84}^{210}Po\)  là 138 ngày. Hãy tính độ phóng xạ của poloni lúc có được 5,15gam chì.Lời giải...