Đề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Vật lý 12


Đề bàiCâu 1: (5 điểm) Một photon có bước sóng 4,14.10-13m biến thành một cặp electron – pozitron có động năng như nhau. Tính động năng của mỗi hạt theo đơn vị MeV.Câu 2: (5 điểm) Công suất bức xạ...
Đề bàiCâu 1: (5 điểm) Độ dịch chuyển về phía đỏ của bức xạ \(\lambda  = {10^{ - 10}}m\)  do một quaza phát ra là 10-11m. Tính khoảng cách từ Trái Đất tới quaza.Câu 2: (5 điểm) Một thiên hà...