Đề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Hóa học 12


Đề bài Câu 1. Hoạt động nào sau đây ít sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch hoặc năng lượng điện nhất?A. Sản xuất công nghiệp.B. Giao thông vận tải.C. Sản xuất  hóa chất.  D. Khai thác khoáng sản.Câu 2. Dạng năng...
Đề bàiCâu 1. Có thể cho rằng việc phát minh chất tẩy rửa tổng hợp (bột giặt) so với xà phòng bánh là một cuộc cách mạng trong ngành hóa học bởi vìA. bột giặt rất rẻ so với xà...
Đề bàiCâu 1. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng gây ra bởiA. băng tan ở hai cực.B. hoạt động bất thường của núi lửa.C. khí thải làm tăng nồng độ \(C{O_2}\) trong khí quyển.D. bão từ Mặt Trời..Câu 2....
Đề bài I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Cho các chất: metyl fomat, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, axetilen, fructozơ, tinh bột, axit oxalic. Số chất tác dụng với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong \(N{H_3}\) làA. 4.B. 3.C. 5.D. 6.Câu 2. Đun...
Đề bàiCâu 1: Sắp xếp các chất sau theo trật tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOCH3, C3H7OH.A. CH3COOH, CH3COOCH3, C3H7OH, HCOOCH3.B. CH3COOCH3, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH.C. HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH, CH3COOCH3.D. CH3COOH, C3H7OH, CH3COOCH3, HCOOCH3.Câu 2: Hợp chất hữu...
Đề bàiCâu 1: Sản phẩm của phản ứng thủy phân CH3COOC2H5 trong môi trường axit làA. CH3COC2H5 và H2O. B. CH3CHO và C2H5OH.C. CH3OH và C2H5COOH.  D. CH3COOH và C2H5OH.Câu 2: Ứng với công thức phân tử C5H13N có bao nhiêu...
Đề bàiA. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7 điểm).Câu 1: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:Mẫu thửThuốc thửHiện tượngXCu(OH)2Dung dịch màu xanh lamYDung dịch AgNO3 trong...
Đề bàiCâu 1: Công thức hóa học của tripanmitin làA. (C17H35COO)3C3H5.B. (C17H31COO)3C3H5. C. (C15H31COO)3C3H5D. (C17H33COO)3C3H5.Câu 2: Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học trong dung dịch?A. Fe + Cu(NO3)2.     B. Zn + Fe(NO3)2C. Cu + AgNO3.D....
Đề bàiCâu 1: Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat làA. CH3COOCH2C6H5.B. C6H5COOCH3.                 C. C2H5COOC6H5.    D. CH3COOC6H5.Câu 2: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhómA. CHO.                     B. COOH.  C. NH2.                      ...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm):PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC LỚPCâu 1: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?A. Saccarozơ. B. Glucozơ.                            C. Amilozơ.D. Xenlulozơ.Câu 2: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh...
Đề bàiCâu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?A. Triolein là chất rắn ở điều kiện thường.B. Fructozơ có nhiều trong mật ong.C. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.D. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.Câu...
Đề bàiCâu 1: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?A. Fe.                          B. Cu. C. Mg.                         D. Ag.Câu 2: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3....
Đề bàiPHẦN I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm)Câu 1: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp...
Đề bàiCâu 1: Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly–Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m làA. 16,8.                       B. 20,8. C. 22,6.                      D. 18,6.Câu 2: Polime dùng để chế tạo thuỷ...
Đề bàiCâu 1: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) làA. PE.                                     B. PVC.C. amilopectin.                       D. nhựa bakelit.Câu 2: Cho...
Đề bàiCâu 1: Cho 5,34 gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là:A. 2,22gam.   B. 5,66 gam.                           C. 6,66 gam.  D. 8,88 gam.Câu 2: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở...
Đề bàiCâu 1: Chất X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm là CH3COONa và C2H5OH (ngoài ra không còn sản phẩm nào khác). Chất X có công thức phân tử làA. C4H8O2.     B. C5H10O2.                            C. C2H4O2.     D....
Đề bàiCâu 1: Hợp chất nào sau đây thuộc loại tripeptit?A. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.B. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH.C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH       D. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.Câu 2: Chọn phát biểu đúng?A. Khi thủy phân chất béo luôn thu được etilenglicol.B. Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khi có mặt của...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Cho các chất: \({C_2}{H_5}N{H_2},\,C{H_3}COOH,\)\(\,{H_2}N - C{H_2} - COOH,\)\(\,ClN{H_3} - C{H_2} - COOH,\)\(\,{H_2}N - C{H_2} - COO{C_2}{H_5}.\) Số chất vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với dung...
Đề bàiCâu 1: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?A. Polietilen.  B. Cao su isopren. C. Tơ tằm.     D. Nilon-6,6.Câu 2: Cho các dung dịch: glucozo, fructozo, saccarozo, hồ tinh bột. Số dung dịch hòa tan được Cu(OH)2 làA. 1.                            B. 3. C....
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Cho các dung dịch: \(HCl,\,AgN{O_3},\,{H_2}S{O_4}\) loãng, \({H_2}S{O_4}\) đặc nguội, \(Cu{(N{O_3})_2},Fe{(N{O_3})_2},\,HN{O_3}\) loãng. Số dung dịch co thể dùng (dư) để thu được Ag tinh khiết từ hỗn hợp rắn gồm Ag, CuO, Fe...