Đề kiểm tra 15 phút – Chương Hoa và sinh sản hữu tính – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Sự sinh sản có hiện tượng thụ tinh thuộc loại sinh sản nào và cần điều kiện gì?Câu 2 (3 điểm). Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Bao hoa do những bộ phận nào tạo thành? Chức năng của bao hoa là gì? Tất cả các loài hoa đều gồm đài, tràng, nhị, nhuỵ có đúng không?Câu 2 (2 điểm). Theo tính...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm). Theo cách xếp hoa trên cây, có những loại hoa nào?Câu 2 (3 điểm). Thế nào là hoa giao phấn? Hoa giao phấn có đặc điểm gì?Câu 3 (5 điểm). Hãy chọn những nội dung...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Hạt phấn được chuyển từ hoa này sang hoa khác nhờ những yếu tố nào?Câu 2 (3 điểm). Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ớ...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Hoa thích nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm gì?Câu 2 (3 điểm). Những loại hoa nào thích nghi với kiểu thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra?Câu 2 (3 điểm). Sự thụ tinh trải qua các bước nào?Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả lời đúng...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt? Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức...