Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Giải Tích 12


Đề bàiCâu 1. Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên K( K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng). Khẳng định nào sau đây đúng?A. Nếu \(f'(x) \ge 0,\,\forall x \in K\) thì hàm số f(x) đồng biến trên...
Đề bàiCâu 1. Điểm cực đại của hàm số \(y = {x^4} - 8{x^2} + 1\)  làA. \(x = 2\)                           B. \(x = - 2\)  C. \(x =  \pm...
Đề bàiCâu 1. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? A. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 1\)             B. \(y = {x^3} - 3x + 1\)C. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 3x +...
Đề bàiCâu 1. Tính giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x) =  - {x^4} - 3{x^2} + 2017\) trên R.A. \(\mathop {\max }\limits_R f(x) = 2017\)   B. \(\mathop {\max }\limits_R f(x) = 2016\)     C. \(\mathop {\max }\limits_R f(x) = 2015\)      D. \(\mathop...
Đề bàiCâu 1. Hàm số \(y =  - {x^4} + 8{x^2} + 5\) nghịch biến trên khoảng nào?A. \(( - \infty ;0)\)           B. \(( - \infty ; - 2)\) và \((0;2)\)           C. \((0; + \infty )\)     D. \(( - 2;0)\) và \((2;...