Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Hình học 12


Đề bàiCâu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Tính chiều cao h của hình chóp S. ABCD, biết thể tích khối chóp S.ABCD  là a3.A. h = a           ...
Đề bàiCâu 1: Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, cạnh AB = a, BC = 2a, chiều cao \(SA = a\sqrt 6 \). Thể tích của khối chóp là:\(A.\,\,V = \dfrac{{{a^3}\sqrt 2 }}{2}\)     ...
Đề bàiCâu 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi B' và C' lần lượt là trung điểm của AB và AC. Khi đó tỷ số thể tích của khối tứ diện AB'C'D và khối tứ diện ABCD bằng:\(A.\,\,\dfrac{1}{4}\)       ...
Đề bàiCâu 1: Số cạnh của hình mười hai mặt đều là:A. 30                B. 16C. 20                D. 12Câu 2:  Số cạnh của một hình bát diện...