Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,01M có 5,786.1021 phân tử chưa phân li ra ion. Biết số Avogađro là 6,02.1023. Hãy tính độ điện li của dung dịch axit trên.Câu 2. Nồng độ của ion H+...
Đề bàiCâu 1. Trong 150ml dung dịch Ba(NO3)2 0,2M có chứa bao nhiêu mol ion Ba2+ và bao nhiêu mol ion \(NO_3^ - \)?Câu 2. Có một dung dịch axit sunfuhiđric H2S 0,1M. Biết rằng H2S là một axit hai...
Đề bàiCâu 1: Cho dung dịch axit CH3COOH 0,1M.Biết \({K_{C{H_3}COOH}} = 1,{75.10^{ - 5}};\) \(\lg {K_{C{H_3}C{\rm{OO}}H}} =  - 4,757\)- Tính nồng độ của các ion trong dung dịch và tính pH.- Tính độ điện li \(\alpha \) của axit trên.Câu...
Đề bàiCâu 1. Một dung dịch có chứa: a mol Na+; b mol Fe3+; c mol \(NO_3^ -\),d mol \({\rm{  SO}}_4^{2 - }.\) Hãy tìm biểu thức liên hệ giữa a, b, c và d.Câu 2. Tiến hành trộn 40ml...
Đề bàiCâu 1. Biết dung dịch CH3COOH 0,1M có pH = 2,88. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để độ điện li \(\alpha \) tăng lên 5 lần?Câu 2. Để trung hòa 25ml dung dịc H2SO4 cần...