Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Vì sao, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất Pháp đây mạnh khai thác thuộc địa?A. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở Đông Dương là:A. Ngân hàng Đông Dương.B. Tư bản tài chính Pháp.C. Tư bản Pháp.D....
Đề bàiCâu 1. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp so với trước kia có gì khác biệt?Câu 2. Về văn hóa, giáo dục thực dân Pháp đã thực hiện những thủ đoạn gì?Lời giải chi tiếtCâu...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) thành lập vào:A. Tháng 3 - 1919.B. Tháng 4 - 1919.C. Tháng 5 -1919.D. Tháng 6 - 1919.Câu 2. Đảng...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:Câu 1. Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập:A. Công hội.B. Đảng thanh niên,C. Công đoàn.D. Cơ sở bí mật.Câu 2....
Đề bàiCâu 1. Em có nhận xét gì về phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 -1925?Câu 2. Cuộc bãi công công nhân Ba Son (8 - 1925) có điểm gì mới  trong phong trào công...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Khác với các bậc tiền bối, trong quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã đi sang:A. Phương Tây tìm đường cứu nước. B. Châu Mĩ tìm...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Nguyễn Ái Quốc về Quáng Châu (Trung Quốc) vào năm:A. Giữa năm 1923  B. Cuối năm 1923.C. Đầu năm 1924.    D. Cuối năm 1924Câu 2. Trong...
Đề bàiCâu 1. Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây?Câu 2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925)?Lời giải chi tiếtCâu 1. Nguyễn Ái...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Thời gian thành lập Tân Việt Cách mạng đảng:A. Tháng 4 - 1928.  B. Tháng 5 - 1928.C. Tháng 6 - 1928.D. Tháng 7 - 1928.Câu 2. Thành phần...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Năm 1929, sự phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng đã dẫn thành lập:A. Đông Dương Cộng sản đảng.B. An Nam Cộng sản...
Đề bàiCâu 1. Ba tổ chức cộng sản ra đời như thế nào?Câu 2. Tại sao trong một thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời?Lời giải chi tiếtCâu 1. Ba tổ chức cộng sản...