Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Sinh 12


Đề bàiCâu 1: Trong 64 bộ mã di truyền, có 3 bộ ba không tham gia mã hóa các axit amin. Đó là các bộ ba?A. UGU, UAA, UAGB. UUG, UGA, UAG                       C. UUG, UAA, UGAD. UAG, UAA, UGACâu 2: Enzim...
Đề bàiCâu 1: Ở sinh vật nhân thực, các vùng đầu mút của nhiễm sắc thể là các trình tự nuclêôtit đặc biệt, các trình tự này có vai trò A. mã hóa cho các loại protein quan trọng trong tế...
Đề bàiCâu 1: Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là:  A. 2n =...
Đề bàiKIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 4CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu 1: Đột biến gen là:  A. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số đoạn AND xảy...
Đề bàiKIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 5CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã?A. Phiên mã diễn ra trong nhân tế...
Đề bàiKIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 6CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Gene cấu trúc của vi khuẩn có đặc điểm gì?A. Phân mảnh   B. Vùng mã hoá không liên tục         C. Không phân mảnh ...
Đề bàiKIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 7CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1 : Các nguyên tố hóa học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:A. C, H, O, Na, S.     ...
Đề bàiKIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 8CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Một gene tự nhân đôi 3 lần được môi trường cung cấp số Nu tự do là 16800. Chiều dài của gene...
Đề bàiKIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 9CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Một gene ở vi khuẩn E. coli có 2300 nucleotide và có số nucleotide loại X chiếm 22% tổng số nucleotide của...
Đề bàiKIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 10CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Một gene có 120 chu kỳ xoắn, A = 3/2G. ĐB làm cho gene ĐB ngắn hơn gene ban đầu 10,2 Ao...