Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Giải Tích 12


Đề bàiCâu 1. Trong các số sau số nào lớn nhất?A. \({\log _2}5\)                    B. \({\log _4}15\)     C. \({\log _8}3\)                    D. \({\log...
Đề bàiCâu 1. Phương trình \({\log _2}^2x - 4{\log _2}x + 3 = 0\) có tập nghiệm là:A. {6 ; 8}                    B. {1 ; 3}       C. {6 ; 2}                    D. {8 ; 2}Câu 2. Biết \({\log _9}5 =...
Đề bàiCâu 1. Phương trình \({\log _2}(3x + 2) = 3\) có nghiệm là:A. 1                           B. 2     C. 3                           D. 4Câu 2. Tập xác định của hàm...
Đề bàiCâu 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó:A. \(y = {\left( {\dfrac{2}{3}} \right)^x}\)               B. \(y = {\left( {0.5} \right)^x}\)              C. \(y ={\left( {\dfrac{\pi }{e}} \right)^x}\)            D. \(y = {\left( {\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)^x}\).Câu 2....
Đề bàiCâu 1. Tập  nghiệm của phương trình \({1 \over 2}{\log _2}{(x + 2)^2} - 1 = 0\) là:A. {0 ;- 4 }                 B. {0}                         C. {-1 ; 0}                  D. {-4 }.Câu 2....