Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Hình học 12


Đề bàiCâu 1: Cho hình nón có tỉ lệ giữa bán kính đáy và đường sinh bằng \(\dfrac{1}{3}\). Hình cầu nội tiếp hình nón này có thể tích bằng V. Thể tích hình nón bằng.A. 2V           ...
Đề bàiCâu 1: Bề mặt xung quanh của một hình trụ trải trên mặt phẳng là một hình vuông cạnh a. Thể tích của khối trụ giới hạn bởi hình trụ này bằng.\(A.\,\,\dfrac{{2{a^3}}}{\pi }\)          \(B.\,\,\dfrac{{\pi {a^3}}}{4}\)\(C.\,\,\dfrac{{{a^3}}}{{4\pi...