Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Cho các chất sau: NH4Cl; AIN và Ca3N2. Viết phản ứng điều chế NH3 từ các chất trên.Câu 2. Cho các chất sau: \({H_2}S{O_4};CaO;CuC{l_2};CuO;NaOH;\)\(\,{O_2};HCl;NaCl;C{l_2}.\) Chất nào tác dụng được với NH3 ở điều kiện thích hợp?Câu 3. Cho...
Đề bàiCâu 1. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam bột sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Xác định giá trị của V.Câu 2. Cần bao nhiêu m3 khí amoniac (đktc) để...
Đề bàiCâu 1. Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí Y. Hỏi thể tích khí Y (đktc) thu được là bao nhiêu?Câu 2. Một hỗn...
Đề bàiCâu 1. Thực hiện hai thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1: Cho 6,4 gam Cu vào 120ml dung dịch HNO3 1M thu được V1 lít khí NO (đktc).Thí nghiệm 2: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120ml dung dịch...