Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Đầu năm 1930, một yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt nam lúc này là phải:A. Tuyên truyền tư tưởng vô sản.B. Có một đảng cộng sản...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Nguyễn Ai Quốc từ đâu về Hương Cảng triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản?A. Liên Xô.B. Pháp.C. Quảng Châu (Trung...
Đề bàiCâu 1. Tại sao có Hội nghị thành lập Đảng?Câu 2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?Lời giải chi tiếtCâu 1. Có Hội nghị thành lập Đảng, vì:-...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Đỉnh cao của phong trào cách mạng ở Nghệ - Tĩnh vào:A. Tháng 5 - 1930.B. Tháng-7 - 1930.C. Tháng 9-1930.D. Tháng 10 -1930.Câu...
Đề bàiCâu 1. Lập bảng tóm tắt phong trào công nhân và nông dân 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh theo mẫu sau:Những điều kiện dẫn đến sự bùng nổ của phong tràoNhững sự kiện chính của phong...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào những năm:A. 1929- 1930.                B. 1929 - 1931.C. 1929- 1932.   ...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Năm 1936, Đảng đề ra chủ trương thành lập:A. Mặt trận Thống nhất Phản đế Đông Dương.B. Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông...
Đề bàiCâu 1. Lập bảng tóm tắt phong trào dân tộc, dân chủ (1936 -1939) theo mẫu sau:Mục tiêu của phong tràoNhững phong trào đấu tranh tiêu biểuKết quả và ý nghĩa của phong trào   Câu 2. Em có nhận xét...
Đề bàiKhoanh tròn một chừ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Năm 1933, chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyển ở:A. Đức, Anh, Pháp.       B. Đức. l-ta-li-a. Mĩ.C. Đức, Nhật. I-ta-li-a.  D. Đức, Pháp. Mĩ.Câu 2.  Đứng trước nguy cơ...