Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Sinh 12


Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 1CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Phương pháp lai giống rồi tiến hành theo dõi sự di truyền các đặc điểm của bố mẹ cho con...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 2CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Các gene phân li độc lập, KG AabbCCDdEE cho bao nhiêu loại giao tử?    A. 4                             B. 8                             C....
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 3CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Mối quan hệ nào sau đây là chính xác nhất?A. Một gen quy định một tính trạng                                       B. Một gen...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 4CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng về hiện tượng liên kết gen?A. Liên kết gen (liên kết hoàn toàn)...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 5CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: NST giới tính là loại NST có đặc điểmA. Giống nhau ở 2 giới                                   B. Luôn tồn tại thành cặp...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 6CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa làA. Một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen quy địnhB....
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 7CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Cho P có kiểu gen AB/ab tự thụ phấn thu được F1. Cho biết trong quá trình hình thành giao tử...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 8CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Lai hai cá thể đều dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 9CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Hiện tượng cây ngô có chiều cao thân khác nhau tùy vào số lượng alen trội, số lượng alen trội càng nhiều...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 10CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀNCâu 1: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a...