Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Giải Tích 12


Đề bàiCâu 1. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x)  nếu:A. F’(x) = f’’(x)                  B. F’(x) = f’(x)C. F’(x) = f(x)     D. f’(x) = F(x).Câu 2. Chọn mệnh đề đúng:A. \(\int {{a^x}\,dx = \dfrac{{{a^x}}}{{\ln a}}...
Đề bàiCâu 1. Chọn mệnh đề đúng:A. \(\int {0dx = C} \)      B. \(\int {dx = C} \)C. \(\int {dx}  = 0\)           D. \(\int {0dx = x + C} \).Câu 2. Chọn mệnh đề sai:A. \(\int {\dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}dx = \tan x +...
Đề bàiCâu 1. Cho f(x) là đạo hàm của hàm số F(x). Chọn mệnh đề đúng:A. f’(x) = F(x)           B. \(\int {f(x)dx = F(x) + C} \)C. \(\int {F(x)dx = f(x) + C} \)      D. f’(x) = F’(x).Câu 2. Chọn mệnh đề...
Đề bàiCâu 1. Chọn mệnh đề sai:A. \(\int {f'(x)dx = f(x) + C} \) B.\(\int {f''(x)dx = f'(x) + C} \)C. \(\int {f'''(x)dx = f''(x) + C} \)   D. \(\int {f(x)dx = f'(x) + C} \)Câu 2. Cho hàm số \(f(x) =...
Đề bài Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?A. \(\int {[f(x) + g(x)]dx = \int {f(x)dx + \int {g(x)dx} } } \) với mọi hàm f(x), g(x) liên tục trên R.B. \(\int {[f(x) - g(x)]dx = \int {f(x)dx - \int...