Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Hình học 12


Đề bàiCâu 1: Gọi \(\varphi \) là góc giữa hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \), với \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) khác \(\overrightarrow 0 \), khi đó \(\cos \varphi \) bằngA. \(\frac{{\overrightarrow a.\overrightarrow b }}{{\left|...
Đề bàiCâu 1: Cho điểm \(M\left( { - 2;5;0} \right)\), hình chiếu vuông góc của điểm \(M\)trên trục \(Oy\) là điểmA. \(M'\left( {2;5;0} \right)\).        B. \(M'\left( {0; - 5;0} \right)\).      C. \(M'\left( {0;5;0} \right)\).       D....
Đề bàiCâu 1: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d:  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2 - 2t}\\{y = 3 - 2t}\\{z = 1 - 3t}\end{array}} \right.\) và d’: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 6 + 2t'}\\{y = 3 + 2t'}\\{z =...
Đề bàiCâu 1: Véc tơ đơn vị trên trục \(Oy\) là:A. \(\overrightarrow i \)              B.\(\overrightarrow j \)           C. \(\overrightarrow k \)              D. \(\overrightarrow 0 \)Câu 2: Chọn mệnh đề...
Đề bàiCâu 1: Cho đường thẳng \(d\) có VTCP \(\overrightarrow u \) và mặt phẳng \(\left( P \right)\) có VTPT \(\overrightarrow n \). Nếu \(d//\left( P \right)\) thì:A. \(\overrightarrow u  = k\overrightarrow n \left( {k \ne 0} \right)\)   B. \(\overrightarrow...