Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Người ta dẫn dư khí CO đi qua 16 gam bột sắt. Sau đó dẫn sản phẩm khí đi qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 30 gam kết tủa. Hãy xác định công thức...
Đề bàiCâu 1. Đốt cháy 6 gam cacbon trong khí oxi vừa đủ thì thu được hỗn hợp khí X gồm CO và CO2 có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 17,2. Tính phần trăm về thể tích của...
Đề bàiCâu 1. Hòa tan vào nước 7,14 gam hỗn hợp muối cacbonat hiđrocacbonat của kim loại xesi. Sau đó cho thêm vào dung dịch thu được một lượng axit HCl người ta thu được 0,672 lít khí (đktc). Xác...
Đề bàiCâu 1. Nung hỗn hợp gồm 14 gam CaO và 9 gam cacbon trong lò hồ quang điện, thu được V lít khí (đktc). Hỏi V có giá trị bằng bao nhiêu?Câu 2. Có 7 chất bột là: NaCl,...