Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào:A. Tháng 8 - 1939.B. Tháng 9 - 1939.C. Tháng 10 - 1939.D. Tháng 11 - 1939.Câu 2. Phái xít...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:Câu 1. Nhật bắt nhân dân ta nhỏ lúa trồng đay nhằm mục đích:A. Làm giảm sản lượng nông nghiệp của ta.B. Phát triển trồng cây...
Đề bàiCâu 1. Vì sao, thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương?Câu 2. Tóm tắt diễn biến, kếí quả của cuộc khởi nghĩa Nam Kì (23 - 11...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, tháng 6 - 1941 đã diễn ra sự kiện:A. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Na Uy.   B. Phát...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày, tháng, năm:A. Ngày 10 - 5 - 1941.B. Ngày 15 - 5 - 1941.C. Ngày...
Đề bàiCâu 1. Trước tình hình Nhật đảo chính Pháp Đảng ta đã có chủ trương gì? Khẩu hiệu mà Đảng ta sử dụng thời kì này là gì?Câu 2. Phong trào “Kháng Nhật cứu nước ” diễn ra như...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào:A. Ngày 8 - 4 -...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. “ Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự...
Đề bàiCâu 1. Khởi nghĩa giành cíỉnh quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào?Câu 2. Trình bày ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?Lời giải chi tiếtCâu 1. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội diễn...