Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Sinh 12


Đề bàiCâu 1: Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec?     A. Quần thể có kích thước lớn.                                   B. Có hiện tượng di nhập gen.     C. Không có chọn lọc tự nhiên.                                  ...
Đề bàiCâu 1: Tính đa hình về kiểu gen của quần thể giao phối có ý nghĩa thực tiễn:A. giải thích tại sao cá thể dị hợp thường ưu thế hơn so với cá thể đồng hợp.B. đảm bảo trạng...
Đề bài Câu 1: Cho các phát biểu sau: 1. Trong quần thể giao phối, từ tỉ lệ phân bố các kiểu hình có thể suy ra tỉ lệ các kiểu gen tương ứng. 2. Tất cả các tổ hợp gen...
Đề bàiCâu 1: Khi nói về di truyền quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?A. Quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen và tần số các alen luông được duy trì không đổi qua các thế...
Đề bàiCâu 1: Một loài động vật, alen trội là trội hoàn toàn, tần số alen pA = 0,3 và qa = 0,7. Khi quần thể ở trạng thái CBDT thì dự đoán nào sau đây đúng?A. Nếu cho các...
Đề bàiCâu 1: Ở một loài động vật ngẫu phối, biết alen A qui định lông dài trội hoàn toàn so với alen a qui định lông ngắn. Cho một số quần thể của loài trên có cấu trúc di...
Đề bàiCâu 1: Kiểu gen ở thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật là AaBb, nếu cho tự thụ phấn chặt chẽ qua nhiều thế hệ thì số dòng thuần được tạo ra trong quần thể là: A. 2                            ...
Đề bàiCâu 1: Điều nào sau đây về quần thể tự phối là không đúng?A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con...
Đề bàiCâu 1: Đặc điểm nào dưới đây về quần thể là không đúng?A. Quần thể có thánh phần kiểu gen đặc trưng và ổn định.B. Quần thể là một cộng đồng lịch sử phát triển chung.C. Quần thể là...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 2CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂCâu 1: Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu...