Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Giải tích 12


Đề bàiCâu 1. Cho số phức z = 3 – 3i. Tìm khẳng định sai?A. Phần thực của z là: 3.B. Phần ảo của z là: - 3.C. Số phức liên hợp của z  là \(\overline z  =  - 3...
Đề bàiCâu 1. Tập hợp các điểm biểu diễn thỏa mãn \(|z| = |1 + i|\) là:A. Hai điểm             B. Hai đường thẳng.             C. Đường tròn bán kính  R = 2.D. Đường tròn bán kính \(R = \sqrt 2 \).Câu 2.  Cho...
Đề bàiCâu 1. Cho số phức z = - 1 + 3i. Phần thực và phần ảo của \(\overline z \) là:A. – 1 và 3.               B. – 1 và – 3.C. 1 và – 3.                   D. – 1 và – 3i.Câu...
Đề bàiCâu 1. Hai số phức  \({z_1} = 2 + xi\,,\,\,{z_2} = y - 2i\) là liên hợp của nhau khi:A. \(x = 2,\,y =  - 2\). B. \(x = 2,\,y = 2\).C. \(x =  - 2,\,y =  - 2\).D. \(x...
Đề bàiCâu 1. Phần thực của số phức z = -2 +3i làA. 2                             B. -2                    C. 3                             D. -3.Câu 2. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn...