Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Khi phân tích định lượng một hợp chất hữa cơ X thì thu được 54,5% cacbon; 9,1% hiđro và còn lại là oxi. Xác định công thức phân tử của hợp chất X.Câu 2. Một hỗn hợp...
Đề bàiCâu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,295 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O thu được 0,44 gam CO2 và 0,225 gam H2O. Trong một thí nghiệm khác, phân tích một khối lượng chất A như trên...