Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngay sau khi thành lập:A. Đã ở vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc”.B. Đã tiến hành những cải cách...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là:A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.B. Giải...
Đề bàiCâu 1. Nêu các biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai?Câu 2. Chính phủ ta kí Hiệp định Sơ bộ với Pháp ngày 6 - 3 - 1946 và Tạm ước 14...