Đề kiểm tra 15 phút – Chương IX – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Một axit Y mạch hở, không phân nhánh có công thức tử là (C3H5O2)n. Xác định công thức phân tử của Y.Câu 2. Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng tác dụng hoàn...
Đề bàiCâu 1. Công thức nguyên của một axit hữu cơ, mạch hở có dạng (C2H3O2)n. Hãy biện luận tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo axit, biết axit này này mạch không phân nhánh và đọc...
Đề bàiCâu 1. Tỉ khối hơi của anđehit no, đơn chức, mạch hở X đối với khí oxi bằng 2,25. Tìm công thức phân tử đúng của X.Câu 2. Hỗn hợp Z gồm hai anđehit no, đơn chức mạch không...