Đề kiểm tra 15 phút – Chương Lá – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Gân lá nằm ở vị trí nào? Có những kiểu gân lá chính nào? Cân cứ vào hình dạng của phiến lá, người ta có thể phân lá thành những dạng nào?Câu 2 (4 điểm)....
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Cách bố trí của lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc nhận ánh sáng của các lá trên cây? Phiến lá được cấu tạo như thế nào?Câu 2 (4 điểm). Biểu bì...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Lỗ khí có cấu tạo và hoạt động như thế nào?Câu 2 (6 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.Cột...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Chức năng của lục lạp là gì?Câu 2 (6 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống:STTCâu dẫnĐ/S1Lá đơn có cuống nằm ngay...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới giống nhau ở đặc điểm nào? Đặc điểm này phù hợp với...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây?Câu 2 (7 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?Câu 2 (3 điểm). Ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?Câu 3 (2 điểm). Chọn phương...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Lỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?Câu 2 (3 điểm). Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì?Câu 3 (4 điểm). Hãy tìm...
Đề bàiCâu 1 (7 điểm). Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới? Một số loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Lá có những chức năng gì?Câu 2 (7 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.Cột A(Các quá trình)Cột B(Diễn biến,...
Đề bàiCâu 1 (6 điểm). Có những loại lá biến dạng nào?Câu 2 (4 điểm). Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Khí cacbônic có vai trò như thế nào với quá trình quang hợp?Câu 2 (4 điểm). Quang hợp có ý nghĩa gì?Câu 3 (3 điểm). Quá trình hô hấp của cây là gì?Lời giải chi...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Vì sao nói hô hấp và quang hợp là hai quá trình trái ngược nhau nhưng vẫn có quan hệ chặt chẽ với nhau?Câu 2 (3 điểm). Những đặc điểm nào của lớp tế bào...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Cây hô hấp vào thời gian nào?Câu 2 (3 điểm). Tại sao khi trồng trọt phải cày bừa cho đất thoáng và tơi xốp.Câu 3 (4 điểm). Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Vì sao cây phải hút rất nhiều nước? Phần lớn nước vào cây đi đâu?Câu 2 (6 điểm). Lá có những hoạt động chức năng chủ yếu nào? Hãy so sánh các hoạt động đó?...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?Câu 2 (4 điểm). Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm...