Đề kiểm tra 15 phút – Chương Rễ – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Cơ quan sinh dưỡng của cây bao gồm những bộ phận nào? Chức năng của chúng là gì? Cây si, cây sanh, cây đa có kiểu rễ như thế nào?Câu 2.(6 điểm). Hãy xác định...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Trong các miền của rễ thì miền nào là quan trọng nhất? Vì sao?Câu 2 (3 điểm). Nước và muối khoáng quan trọng với cây như thế nào? Cho ví dụ.Câu 3 (4 điểm). Chọn...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Các loại cây khác nhau có cần cùng một loại phân bón không?Câu 2 (2 điểm). Ngoài những loại muối khoáng như: đạm, lân, kali, cây còn cần loại phân gì khác nữa?Câu 3 (5...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Cây hút nước và muối khoáng bằng những cách nào?Câu 2 (4 điểm). Ngoài chức năng là hút nước và muối khoáng hoà tan, rễ cây còn có những chức năng gì?Câu 3 (2 điểm)....
Đề bài Câu 1 (4 điểm). Vì sao quá trình hút nước và muối khoáng luôn quan hệ mật thiết với nhau?Câu 2 (3 điểm). Có phải tất cả các rễ cây đều có lông hút không? Tại sao?Câu 3 (3...