Đề kiểm tra 15 phút – Chương Thân – Sinh 6


Đề bàiCâu 1 (2 điểm). Ngoài mô phân sinh ngọn, một số cây còn có loại mô nào giúpcây dài ra?Câu 2 (2 điểm). Vì sao hầu hết các cây một lá mầm (lúa, ngô, cỏ...) và các cây hai...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Có những loại thân biến dạng nào? Cho ví dụ.Câu 2 (5 điểm). Hãy chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau.Đối với những cây...(1) … cấu tạo phần...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Tại sao đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây nhiệt đới?Câu 2 (4 điểm). Thân có những chức năng gì?Câu 3 (1 điểm). Chọn phương án trả lời đúng.Thân cây...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Những điểm giống nhau giữa thân và cành là gì?Câu 2 (6 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.STTCâu dẫnĐ/S1Mỗi cây thường...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Phân biệt sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?Câu 2 (4 điểm). Cấu tạo trong của rễ và thân có gì giống và khác nhau?Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả lời...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Dác và ròng khác nhau ở những điểm nào?Câu 2 (3 điểm). Tại sao khi chiết cành, Sau một thời gian ta thấy mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra, mép vỏ...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm). Thân giữ chức năng gì?Câu 2 (3 điểm). Chồi hoa và chồi lá khác nhau như thế nào?Câu 3 (4 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S),...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm). Thân cây dài ra là do đâu?Câu 2 (4 điểm). Sự dài ra của các loại thân cây có giống nhau không?Câu 3 (4 điểm). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho...
Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Các bộ phận của thân non có chức năng gì?Câu 2 (5 điểm). Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi ghi vào cột trả lời.Cột ACột BTrả...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm). Đối với những cây hai lá mầm, cấu tạo phần thân non và phần thân già (trưởng thành) có khác nhau không?Câu 2 (4 điểm). Tại sao có cây cần phải tỉa cành, có cây...